Benvenuti Vina (Z.T.O. Benvenuti)
Kaldir 7, 52424 Motovun
fax: (0)52 691 322
m: (0)98 197 56 51
m: (0)91 583 87 56
E-mail: info@benvenutivina.com

Obitelj Benvenuti

Obitelj, tradicija, teritorij

Vino u obitelji proizvodimo od pamtivijeka. Ono je dio i na?e tradicije, i tradicije ovih prostora. Dana?nja znanja uvelike mo?emo zahvaliti generacijama i proizvodnji vina iz vinograda od kojih su neki zasa?eni jo? u prvim desetlje?ima pro?log stolje?a. Potvrda tome je i ostatak vr?a iz rimskog perioda koji smo prona?li u jednom od vinograda. Ovaj artefakt se danas nalazi u muzeju u Trstu, a nama je svakodnevni podsjetnik na ono ?to nam je na ovom teritoriju svojevrsna misija. Iskoristiti najbolje ?to zemlja pru?a u proizvodnji vrhunskog vina. Za nas to zna?i iskoristiti potencijal triju autohtonih sorti - Malvazije Istarske, Terana i Mu?kata.

Gro??e Benvenuti vina raste na nekoliko lokacija koje odlikuje specifi?na mikroklima. Ona je rezultat utjecaja morskog zraka koji dolazi dolinom rijeke Mirne i akumulira se na na?em podru?ju. Ovi uvjeti odlikuju na?e vinograde na lokacijama poput ?panjola, Turkova ili Fratrije. No, specifi?no??u uvjeta posebno se isti?u vinogradi na lokaciji San Salvatore, mjestu nekada?njeg sela Kaldir. Na 350 do 400 metara nadmorske visine, ovaj je polo?aj jugozapadne orijentacije, terasaste konfiguracije i za?ti?en od vjetra. Bijela zemlja klju? je mineralnosti koje daje gro??e s ovih pozicija. Vinograd San Salvatore je srce autohtonih sorti koji, uz druge lokacije, ?ini krvotok nas i prirode. Stoga sve na?e vinorodne pozicije njegujemo na prirodno odr?iv na?in - kako bi nam jednako i vratile.

Proizvodnju smo ograni?ili na oko 100 tisu?a butelja godi?nje, koli?inu koja nam omogu?ava vrhunsku kvalitetu i autorski potpis - bez kompromisa. Harmoni?na struktura, vo?nost i izrazita sortnost, uz neizbje?nu mineralnost, osnove su svakog na?eg vina, o kojima detaljno mo?ete pro?itati na ovim web stranicama.

Uz oca Livija, sinovi Nikola i Albert, ?ine klju?an "za?in" Benvenuti vina. Biti dijelom svake butelje zna?i prenijeti pri?u o teritoriju na i od kojeg ?ivimo. Biti vrijedan i iskren te po?tovati sve ?to nas okru?uje - ovo je na?a filozofija, koju primijenjujemo i u radu, i u ?ivotu.

Na?a pri?a

Pri?a vinarije Benvenuti, pri?a je o obitelji, tradiciji i teritoriju. Smje?teni smo u mirnom istarskom mjesta?cu Kaldir, s pogledom na nedaleki Motovun, u okolici kojeg njegujemo tri autohtone sorte - Malvaziju Istarsku, Teran i Mu?kat. Ove su sorte kroz povijest u Istri davale najbolje rezultate, stoga nam je namjera na odr?iv na?in iskoristiti dobrobiti jedinstvenog teritorija te biti zahvalni ?to smo njegovim malenim dijelom.

Obiteljske vrijednosti i tradicija klju?an su "za?in" Benvenuti vina. Na ovim temeljima proizvodimo vina u kojima sortnost odra?ava svo bogastvo vinograda, smje?tenih na nizu specifi?nih mikrolokacija. Jedna od njih, San Salvatore, srce je na?ih sorti. Terasasta konfiguracija i bijela zemlja, uz posebne mikroklimatske uvjete, gro??u ovdje pru?aju karakter koji ?e se u vinu odraziti u nagla?enoj mineralnosti, svje?ini te punom izrazu svih odlika sorti. Ove odlike prisutne su u svim na?im vinima, od bazi?ne i odle?ale malvazije, preko svje?eg i harmoni?nog terana, do intenzivnih i ugodnom kiselinom bogatih slatkih vina.

Rezultat usmjerenosti na mikrolokacije i autohtone sorte - uz predan i iskren rad - su na tr?i?tu i me?u strukom prepoznata vina. Djeli?i na?e pri?e nalaze se u svakoj Benvenuti butelji, kao odraz filozofije da je vino upravo onakvo kakva je i osoba koja iza njega stoji. Na taj na?in ?elimo teritorij na kojem, i od kojeg ?ivimo, prenijeti svakom vinoljupcu. Idealno ?emo to u?initi me?u zrelim grozdovima na?ih vinograda, podrumu, ku?aonici ili, pak, smje?taju za one goste koji u Benvenuti vinima i do?ivljaju ?ele u?ivati vi?e od jednog dana.

Za nas je vino oduvijek bilo neodvojiv dio ?ivota. Dio te strasti ?elimo podijeliti i s Vama!

Va?i - Livio, Albert i Nikola Benvenuti


If it is such a hair extensions with a wig, the bangs hairstyle, and the long straight hair wigs hairstyle that matches the back is more delicate and beautiful, and the hair extensions uk bangs can also shape the charm of the human hair extensions uk princess.